Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong chương tŕnh Tưởng Nim Quốc Hận, Nhớ Người TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant,

Ngày 14 tháng 4, 2013- Số tiền nhận 35 ngàn, năm trăm, hai mươi tám đô la.

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Hiện c̣n nhiều Hồ thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc 2 chân, vậy, quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH xin mau mắn rộng ḷng chia xẻ, phần đông TPB bị bệnh già không c̣n khả năng lao động.

Sau 1 tháng 15 ngày phát động, tính đến hôm ngày 8 tháng 5, 13, BTC đă nhận được 35 ngàn, năm trăm, hai tám đô la ($35,528) ngay lập tức, chúng tôi đă trích quỹ, gởi đi: mỗi anh 100 đô la, 2 đô la chi phí cho Công ty Chuyển Tiền

* * *

Đợt 1 tặng 20  TPB, (DS phổ biến trên báo XD # 756)= $2.040.00

Đợt 2, tặng 25 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #757) = $2,550.00

Đt 3, tặng 29 TPB, (DS phổ biến trên Báo XD # 758)= $2,958.00

Đợt 4, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #758)= $2,856.00

Đợt 5, tặng 27 TPB, (DS phổ biến trên Báo XD #759)= $2,754.00

Đợt 6, tặng 29 TPB, (DS phổ biến trên Báo XD #760)= $2,958.00

Đợt 7, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên báo XD #760) = $2,856.00

Đợt 8, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên báo XD #761)= $2,958.00

Đợt 9, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên báo XD #762) = $2,856.00

Đợt 10, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên báo XD #762) = $2,958.00

Chúng tôi đang chờ Hồi Báo của Danh sách đợt 11, (gửi đi ngày 23 tháng 6) sẽ phổ biến trên báo XD số 763, phát hành ngày 13 tháng 7, 2013

Danh sách các TPB thụ hưởng cũng phổ biến trên Xây Dựng online qua địa chỉ Xaydunghouston.com

Tồn quỹ sau khi gửi đợt 9: $13,598.00 – $2,856.00 = $10,742.00

 

Danh sách  Đợt 9, giúp   28 TPB, mỗi người 100 đô la, gửi đến tận nhà.

1/ Ch/úy  Đoàn Tịnh  61/209.335  TĐ 1/6 SĐ 2/BB ( mắt T.+mắt P. mờ 8/10)  Huế  

2/  Tr/úy  Nguyễn Hữu Cảnh  64/417.635  TrĐ40/SĐ22/BB  (chân tay co rút)  Phú Yên 

3/  B2 Thạch Sarim,  55/784.865 ĐV4QT ( mắt P.+mắt T.mờ+ nội tạngVĩnh Long  

4/  TĐT/NQ  Phạm văn Cu,  NQ/342.801,  TTQTTU  (cụt bàn tay+mù mắt P…)  Long An  

5/  HS Hoàng văn Tính, 74/600.324 BTLKQ/Phụ quân y (gây bả vai + bị thương nội tạng) Đồng Nai 

6/  HS Trương văn Dương,  70/000.406  1/3/3/SĐ7BB (cụt chân P.) , T. Long An

7/  B2 Phạm văn Hoài,  53/528.366  ĐĐ 431/ĐPQ  (cụt chân T.)   Tiền Giang

8/  TS NGUYỄN NGỌC  64/705.346  SĐ 2 BB.(Cụt 2 Chân+Tay Trái).    Quảng Ngăi.

9/  TS LÊ HỮU T̀NH.SQ 68/103.170. SĐ25/BB.(Cụt 2 tay+Đui 2 mắt. Long An.

10/  T/U TRẦN QUANG TRUNG   73/147.626  SD9/BB/ (Cụt Tay Phải +..)  Sài G̣n.

11/   HS NGUYỄN VĂN GIÁO  67/824.832   SD25/BB. (Cụt Chân Phải+)  Sài G̣n.

12/   HS1 ĐÀO TIẾN CHỨC    58/107.189  BV3DC. (Cụt Chân Trái)  Sài G̣n.

13/   HS NGUYỄN CÔNG BỐN    73/200.385  DD/Hắc Báo. (Cụt 2 Chân).  Sài G̣n

14/   B1 ĐÀO VĨNH KƯ. 75/118.342,  ĐĐ1/TS/ND. (CỤT 2 TAY+ĐUI MẮT TRÁI)  Sài G̣n

15/  Ch/Úy LÊ THANH  DƯƠNG,   72/151.994  TD429/DPQ. (Cụt Chân Phải.) Sài G̣n

16/  NQV NGUYỄN VĂN ĐỰC, SQ NQ/478.067. TK/G̉ CÔNG.(CỤT 2 TAY), Tiền Giang

17/  TS NGUYỄN ĐẬU  65/176.437  TD11/ND. (Cụt Chân Trái,Cắt Ruột)  Sài G̣n

18/   B2 TRẦN VĂN BẢO,  76/127.049   TD2/ND. (Cụt Chân Phải)  Sài G̣n

19/ TS NGUYỄN VĂN TRỌNG, 74/113.627 – SĐ 5 BB (Cụt 2 chân) Sàig̣n

20/ Th/úy ĐẶNG PHƯỚC TRAI,  64/101.752   S/Đ21/BB.(Cụt Chân Trái)  VĨNH LONG

21/  NQV BÙI  VĂN CHẮC  NQ/321.543  CK/Long Lễ.(Cụt Chân Trái+)  VŨNG TÀU

22/ B1 NGUYỄN MINH MẪN  40/213.774  TD577/DPQ.(Cụt ChânTrái)ND/H  VŨNG TÀU

23/  HS LÊ VĂN TÂY  44/172.404  TD302/DPQ. (Đui Mắt Phải)ND/H VŨNG TÀU

24/  HS ĐẶNG VĂN THÔI  54/530.511 CK/PHƯỚC TUY.(Cụt Chân Phải) VŨNG TÀU

25/ TDP/NQV  VŨ Đ̀NH XỨNG 55/E 04179, CK/LONG ĐẤT.(Cụt Chân Trái) VŨNG TÀU

26 B2 LƯU CẨM TOÀN. SQ 73/161.848. TĐ2/ND.(Cụt chân trái),  Sài G̣n

27/ B2 HÀ VĂN SẮNG,  66/504.091  TS16/SD9/BB.(Bị Nội Thương), AN GIANG

28/ C/Uy NGUYỄN VĂN HÙNG 72/328.665,  TK/Bạc Liêu.(Cụt chân phải), Sài G̣n

 

Danh sách 29 TPB thụ hưởng, gởi đi Đợt 10,  29 TPB, mỗi người $100 đô la, gửi đến tận nhà               

                                   Trừ qũy   $10,742 - $2,958 = $7,784

 1/  B2 ĐÀO VĂN THÀNH  55/768.064,  ĐĐ1/TĐ338/ĐPQ.(CỤT CHÂN TRÁI), Củ Chi

2/  NQ NGUYỄN VĂN DANG NQ/344.669,  TTQT/TU  ( 2 mắt), Long An 

3/  HS TRẦN ĐOAN  54/697.465  T Đ 131 Địa Phương Quân.(Cụt 2 Chân), QUẢNG NAM 

4/  B1 BÙI VĂN B̀NH     48/441.718  TK/PHƯỚC TUY(Cụt Tay Phải),  VŨNG TÀU

5/  B2 BÙI VĂN HAI  47/276.111   TK / PHƯỚC TUY.(Cụt Chân Phải), VŨNG TÀU

6/  HS BÙI VIẾT CHINH,  49/809.426  TĐ125/ĐPQ.(Cụt Chân Trái +) QUẢNG NGĂI

7/  TS NGUYỄN CÁN  42/075.871, TK/Quảng Ngăi. ( Liệt Toàn Hạ Chi).  QUẢNG NGĂI

8/  B1 TRƯƠNG MINH HOÀNH  68/205.082  Thiết Đoàn 11 Chiến Xa,(Cụt Tay Trái). QUẢNG NAM

9/  Đại Úy LÊ MINH HIỂN  38/145.266, TK/ Châu Đốc.(Cụt Chân Phải). An  GIANG

10/  B2 PHAN QUẢNG  70/163.159  SĐ2 Bộ Binh.(Cụt Chân Phải).  QUẢNG NGĂI

11/  HS BÙI TÁ QUẢNG  68/206.381  SĐ2/ Bộ Binh. (Cụt Chân Trái). QUẢNG NGĂI

12/  TS NGUYỄN LỘC  61/206.354  TĐ22 Truyền Tin.(Cụt Chân Phải + )  QUẢNG NAM

13/ NQV NGUYỄN NGANG NQ/193.858  CK/ Nghĩa.(Đui Mắt Phải+Găy Tay Trái) QUẢNG NGĂI

14/  NQV HUỲNH THUẬN  NQ/123.587 CK/ B́nh Sơn.Q.Ngăi.(Cụt  Chân Trái) QUẢNG NGĂI

15/  B1 NGUYỄN VĂN THỨC  51/461.769  TK/ Phước Tuy.(Cụt Chân Phải +)  VŨNG TÀU

16/  TSV HUỲNH NGỌC TRÍ  70/1003082  TST/QUẢNG TÍN.(Cụt 2 Chân)  QUẢNG NAM

17/  HS1 PHẠM VĂN THƯỞNG  67/200.473  TĐ 39 BĐQ.(Cụt Chân Trái)  QUẢNG NGĂI

18/  B2/ĐPQ Phan văn Long, 54/763.109 ĐĐ 3/TĐ234/ĐPQ (Cụt chân T.) B́nh Định

19/  HS/ĐPQ Duy Hường,  38/218.796  ĐĐ 937/ĐPQ 9 (Cụt chân T.)  Quảng Ngăi

20/  B2 NGUYỄN VĂN  BA, 74/515.492  TĐ 94/BĐQ. (Cụt Chân Trái +) CẦN THƠ

21/  HS NGUYỄN ĐINH BA,  37/517.076  TD108/ĐPQ. (Cụt chân Phải). B̀NH ĐỊNH

22/  HS TĂNG VAN CỌP,  73/807.005  SĐ/21 Bộ Binh. (Cụt Chân Trái)  AN GIANG

23/  NQV VƠ NGỌC CƯỜNG,  NQ/250.658  CK Tuy Phước .(Cụt Chân Phải)  B̀NH ĐỊNH

24/  B2 NGUYỄN PHI CHÂU 76/110.047 TD/69/BDQ. (Cụt Chân Trái,Liệt Chân Phải)  SÀI G̉N

25/ HS DIỆP THANH HOÀNG, 49/316.284 TK/Bạc Liêu.(Cụt Chân Trái) Bạc LIÊU

26/   B1 LÊ XUÂN KIỂM  46/222.413  TK/ B́nh Định.(Teo Liệt Chân Phải)  B̀NH ĐỊNH

27/  HS1 LÊ VĂN LỄ  57/049.278  SD23 Bộ Binh.(Găy Chân Phải,Tật Tay T.) NINH THUẬN

28/  TS THÂN VĂN LƯ  75/132.538  TD481/DPQ.(Cụt Chân T, Hoại Chân P)  SÀI G̉N

29/  HS LÊ LẠI  50/435.721  TK/ Phú Yên. ( Đui 2 Mắt ),  PHÚ YÊN

                       

Tồn qũy sau khi gửi  đợt 11: $7,784 - $2,856 = $4,928.00

                    Tính đến cuối tháng 6, 13, tồn qũy: Bốn ngàn chín trăm hai mươi tám đô la.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).