Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 21 tháng 1 năm 2017 – Qũy có: $9,279.00

(Tạp chí Xây Dựng – Năm Thứ 34 – Số 855 – phát hành ngày 21-1-2017 tại HoustonTexas - Website:www.xaydunghouston.com)

     Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

*Nhận tiền: ngày 20 tháng 11, 2016

                                             Luật sư và Bà Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

 

                              Danh Sách 15 TPB Đă Nhận Tiền, mỗi anh $102.00

1. B1 Đặng văn Thọ, sq: 74/162.898  SĐ1/Bộ Binh.  (Cụt 2 Tay + Đui 2 Mắt). Đà Nẵng

2. B2 Nguyễn văn Trèo, sq: 67/613.517  KBC 4685. (Bại  Liệt Tay Trái+),  An Giang

3. HS1 Nguyễn Mơ,  sq: 45/155.129  KBC 4168  (cụt chân P.+….),  Khánh Ḥa

4. HS Hùynh văn Bá,  sq: 40/321.189 KBC 4204 (cụt chân P.+cụt bàn chân T. mất xương bánh chè T.+mất xương trán đầu)  Tỉnh Long An

5. HS1 Nguyễn Mai,  sq: 54/208.767 SĐ2/BỘ BINH. (Bại liệt chân Phải +gẫy chân T), Quảng Nam

6. B1 Đoàn văn Mới, sq: 63/139.912  KBC 4204 –(cụt chân P.+chân T. thương tật).  Tiền Giang

7. HS1 Lê Ngọc Điền, sq: 46/229.214  Đ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc (mù 2 mắt) . An Giang

8. HS Nguyễn Ngọc Ẩn, sq: 72/137.311 TĐ5/ND.(Cụt chân trái+tật chân mặt)   Saigon

9. B2 Nguyễn văn Danh, sq: 74/163.138  TD7/ND. (Cụt Chân Trái+mù mắt T+gẫy tay T.)  Sàig̣n

10.B1 Trần văn Trung, sq: 53/611.861 TD413/DPQ.(Cụt Chân Phải +...),  BẾN TRE

11.B1 Trần Viết, sq: 48/279.768  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ KBC  6020,  (cụt 2 chân),   Saigon

12.TS1 Nguyễn Đức Lực, sq: 68/130.719 Chi Đoàn 21/CX KBC 6209, (cột xương sống + bàn tay T.), Saigon

13. B1 Nguyễn văn Xiếu, sq: 70/146.820 LĐ5/TĐ30/ĐĐ3/BĐQ,  bị thương nội tạng +… , Saigon

14. B2 Nguyễn văn Sơ,  sq: 67/102.496  SĐ9/BB. (Tê Liệt Hạ Chi),  Huyện Cần Giuộc

15. B1 Huỳnh văn Đổi, sq: 50/380.783  KBC 4506 ( cụt chân P.+….)  , B́nh Dương 

                                                 Qũy cạn tính đến ngày 26 tháng 11, 2016

 

* Nhận tiền trong đầu tuần lễ của tháng 12, 2016:

-Ông bà La Trí (Giám đốc nhà hàng Kim Sơn): $1,100.00

-BĐQ Trần Thanh Tùng: $102.00

-Gia đ́nh Ông Trần văn Bé Tư: $102.00

-Lương Y Lê thị Thu Cúc: $500.00

-Nha sĩ Nguyễn văn Diệu: $305.00

-BS Phạm Tường Mai Khôi: $102.00

-BS Phạm Gia Khoa: $102.00

Tổng cộng: $,2,313.00

         

Số tiền này đă gửi về tặng 22 anh TPB, mỗi anh $102.00 ngày 6 tháng 12, 2016  ($2,244.00)

                                                Trừ qũy: $2,313.00 - $2,244.00 = $ 69.00

                                              

                                                     Danh sách 22  TPB đă nhận tiền

1.Trần văn Hoà, sq: 50/449.964 CK/Bến Lức KBC 4188  cụt chân P. thương tật 2 tay+…Long An

2.TĐP Trần văn Thiện, sq: NQ/853.888  Trung Đội PHD-115  mù 2 mắt.   Hậu Giang

3. HS1 Nguyễn Minh Hoàng,  sq: 67A/700.355  GĐ58/TThám  (Đùi 2 Mắt)   Vĩnh Long

4. BI/DPQ  Trần Văn On , sq: 52/558.072  TĐ303/DPQ  (cụt chân trái +….)  Long An

5.HS Nguyễn văn Lập, sq: 37/203.463 TĐ53 Biệt lập KBC 6033 cụt chân T.+ cao máu, Tiểu đường…. T. Đồng Nai

6. B1   văn Hoành, sq 50/509.137  KBC 4204 cụt chân T. +….  Long An

7. TS1 Nhin văn Chiêu,  sq: 67/812.498 SĐ5/BB  Bể năo P.+ đa thương tật   , Đồng Nai

8. B2 Nguyễn văn Cheo, sq: 70/001.652 SĐ7/BB  cụt chân T. +….  Tiền Giang

9. HS/ Nguyễn Thanh Long,  sq: 40/764.459  TĐ510/ĐPQ  cụt bàn chân T.+…. Tiền Giang

10.Ch/úy Nguyễn Kim Lăng, sq: 67/813.289 TK/B́nh Long (mù mắt P. mắt T. mờ +bị thương chân) Ság̣n

11. B1 Nguyễn An Thịnh, sq: 73/136.783  302/CBCĐ. Mù mắt T.+cụt 10 ngón tay. Sàig̣n

12. B2 Trần Tô Hà,  sq: 55/873.171  TĐ 301/ĐPQ/TK/GĐ,    cụt 2 chân, Sàig̣n

13. HS Nguyễn văn Phục,  sq: 50/387.601 LĐ3/TĐ31/BĐQ,  Mù 2 mắt  TP Sàig̣n

14. TS Nguyễn Ḥang,  sq: 64/100.030 TĐ4/1 KBC 4565  cụt chân T.+ thị lực kém  Khánh Ḥa 

15. CBXD/NT Nguyễn Ngọc Khánh,  Danh Số 301.251 TĐ/ Phú Yên  (Cụt 2 Chân) B́nh Thuận

16.HS  Nguyễn văn Thành,  sq: 70/137.710  TĐ30/LĐ5/BĐQ ( cụt chân P.)  Saigon

17.TS Nguyễn văn Kính,  sq: 67/103.997  SĐ22/Bộ Binh.(Cụt Chân Phải+…)  Sàig̣n. 

18.B2  Trương văn Vân, sq:54/675.351 TĐ327/ĐPQ/TK Hậu Nghĩa ( cụt chân trái+đầu+bụng)  Saigon

19.HS Ngô Ngọc Sơn  sq: 74/118.982 ĐĐ9/TS/SĐ5/BB  cụt chân T. + bàn tay P+  T. Đồng Nai

20.Tr/Úy Hùynh Thanh Tâm,  sq: 63/141.251  TS/LĐ6/BĐQ. (Cụt Chân Phải+Mắt Trái) Saigon

21.Th/úy Lê văn Tỵ, sq:73/146.819 TĐ136/ĐPQ/TK/QN KBC7466 (cụt chân P.+mắt mờ) B́nh Dương

22. B2 Nguyễn văn Mai, sq: 76/108.494  Nha Kỹ Thuật/TTM  (cụt tay T. cụt chân T.) Vũng Tàu

 

*Nhận tiền: Để giúp TPB/VNCH theo tâm ư của người chị qúa cố là Huỳnh Hà, pháp danh Diệu Duyên, tạ thế ngày 7 tháng 11, 2016 tại Brenham, Texas, thọ 77 tuổi. Xin hồi hướng công đức này đến vong linh chị Huỳnh Hà, được siêu thoát . Em gái Huỳnh Bích  kính chuyển số tiền này đến bà HM Thúy, báo Xây Dựng..: $1,020.00

                       

                Qũy có tính đến ngày 10 tháng 12, 2016:  $69.00 + $1,020.00 = $1,089.00

                         Chúng tôi đă gửi về cho 10 TPB thương tật nặng, mỗi anh $102.00.

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

Qũy c̣n: $1,089.00 - $1,020.00 = $69.00

 

Danh sách 10 TPB đă nhận tiền vào ngày 18  tháng 12 Năm 2016

1) HS Lê Lại sq: 50/435.721  TK/ Phú Yên. (Đui 2 Mắt).  Phú Yên.

2) TS Đặng Hồng  sq: 74/212.538  TĐ3/ND (cụt Tay T.+) ,  Vũng Tàu

3) B1 Vơ văn Kiếm, sq: 51/365.324 TK/G̣ Công  (cụt chân P.+…). Tiền Giang

4) HS Phạm văn Bê, sq: 43/220.775 ĐĐ688/ ĐPQ (mù 2 mắt +…)  Tây Ninh

5) NQ Phan văn Lăng,  sq: 55/E00.681 TK/Biên Ḥa,  cụt chân P.+…  B́nh Dương

6) Th/Úy Đặng văn Thành, sq: 73/147.084  338/ĐPQ.TK/HN(Cụt Chân Trái +gẫy chân P.) Biên Ḥa

7) HS Trần văn Bỉnh , sq: 51/421.515  TK/G̣ Công, (cụt 2 chân).  Tiền Giang

8) B2 Nguyễn chí Thiệt, sq: 46/604.774 KBC 4204,  (2 mắt mờ + nội tạng ) . Đồng Nai

9) B1 Lê văn Mừng,  sq:44/553.810 TĐ/454/ĐPQ (Mù Mắt P.Tṛng Giả +….) Tiền Giang 

10) TĐT/NQ Hùynh văn Sang,  sq: NQ/472.483  CK/BẾNTRANH (Đui 2   Mắt), Tiền Giang

 

* Nhận tiền: Ngày 20-12, 2016  chúng tôi vừa nhận được của Gia Binh Lệ Thanh (Bửu Điền): $104.00

Nhập qũy: $104.00 + $69.00 = $173.00

 

*Nhận tiền: Ngày 24-12-2016 chúng tôi vừa nhận được của:

- Cụ bà Thái Kim Oanh: $306.00

- VU Chiropratic: $1,200.00

-Chủ nhân Greatland Investment: $1,020.00

Tổng Cộng: $2,526.00

Nhập qũy: $2,526.00 + $173.00 (tồn qũy) = $2,699.00

 

* Gửi tiền: Ngày 31 tháng 12 – 2016, đă gửi về Việt Nam cho 25 anh TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 25 TPB = $2,550.00

Trừ Qũy: $2,699.00 - $2,550.00 = $149.00

 

Danh sách 25 TPB đă nhận được tiền

1.HS1 Lê văn Tính , sq: 72/140.008 ĐĐ Trinh Sát 50/KBC 3077 (cut chân P.+…).Tiền Giang 

2.B2 Bồ văn Hai, sq: 53/647.650 TK/B́nh Dương  (cụt chân P.+…. ). B́nh Dương

3.HS Trương văn Hồng, sq: 64/003.023 SĐ7/BB  (cụt chân P.+…. ). Long An

4.NQ Nguyễn văn Mười, sq: NQ/435.094 TK/P. Dinh. (Cụt chân phải +mắt mờ),  Cần Thơ

5.HS Triệu văn Thiên , sq: 72/100.571 SĐ25/BB  (cụt chân P.+ mắt P.)  Đồng Nai

6.B2 Nguyễn văn Kim,  sq: 74/506.931 KBC4685, (Hư mắt T.+ mắt P. mờ..).  Đồng Nai

7.CBXDNT Bùi Thị Lam Tiên, số DB: 090.995  Tỉnh Đ̣an B́nh Thuận, (cut 2 chân) B́nh Thuận 

8.CBXDNT Nguyễn văn Cấm, số DB: 251.853 Tỉnh Đ̣an Long An,(cụt chân T.+Đầu) T. Long An

9.NQ Ô Nam Hải,  sq: 55/N00.009  KBC4204  (bại liệt tay T.+bể xương hàm)   Bến Tre 

10.B2 Vũ Thế Hùng  sq: 74/509.448  TĐ3/15/SD9BB (cụt chân T.+gẫy chân P.+hư bàn tay T.) Sàig̣n

11.B2 Vơ văn Phước,  sq: 74/146.563  SĐ 23/BB 9 (cụt chân trái +…). Bà Rịa 

12.B1 Nguyễn văn Thé,  sq: 75/117.568  TĐ1/TrĐ50/SĐ/25 (cut tay T.+cụt chân T.)   Saigon  

13. NQ Lê văn Hùynh, sq: NQ/701.622 KBC 4204  (Hu mắt T.+mắt P. mờ + mất 3 ngón tay P.) Long An 

14.B2 Hùynh Bảo Bạn,  sq: 52/669.070 TK/B̀NH ĐỊNH.(Cụt Chân Phải+….) B̀NH ĐỊNH

15.B1 Lê Thanh Tâm, sq:49/349.027 ĐV1QT  cụt tay P.+tay T. cụt 2 ngón cái & trỏ. Quảng Ngăi

16.HS Trần văn Quang, sq: 52/550.883  BTL/QĐ1/QK1 (cụt chân phải +thương tật chân T.) Quảng Ngăi  17.TĐT/NQDương Ngọc Dung, sq: NQ/181.086 CK/ Phú Ninh. (Cụt Chân P + thương tật chân T.),    Quảng Nam.

18.HS Đặng văn Triều, sq: 71/400.914 Thiết Đ̣an 14/KB  (Bại liệt hạ chi), B́nh Định

19.Th/U Vơ Công Vàng,  sq: 68/150.113 KBC 4204.(cụt 2 chân),   Long An

20.B2 Đào Thanh Hiền,  sq: 75/225.387 SD2/BB. (Đui 2 Mắt + cụt tay P.) Quảng Ngăi

21.B2 Lương Xuân Dũng, sq: 54/644.270  TD146/DPQ.(Cụt 2 Chân),   Quảng Nam

22.B2 Đỗ Đức Lịnh,  sq: 50/326.136 TD108/DPQ.(Tê Liệt Tứ Chi),  Quảng Ngăi

23.NQ Vơ văn Thành,  sq: NQ/402.847 CK/Cai Bè.(Găy 2 chân),  Tiền Giang.

24.HS Tô văn Bằng,  sq: 70/510.654 KBC 4685. (Tê liệt hạ chi)  TX Vị Thanh.

25.HS1 Nguyễn văn Thứ,  sq: 46/202.587 CK/Xuyên Mộc, (Đa Thương Tật 4 Chi) Vĩnh Long 

 

* Nhận tiền:  Ngày 4 tháng 1 năm 2017:

-Bà Vũ Oanh: $102.00

-Bác Sĩ Trương Ngọc Tích: $204.00

- Bác Sĩ Mỹ Linh (Dallas): $510.00

Tổng cộng: $102.00 + $204.00 + $510.00 = $816.00

Nhập Qũy: $149.00 + $816.00 = $965.00

 

* Nhận tiền ngày 10 tháng 1 năm 2017:

- Ông bà Trung – Loan: $520.00

- Gia đ́nh Cô Mỹ Phương (Dallas): $204.00

Nhập qũy: $965.00 (tồn qũy) + $520.00 + $204.00 = $1,689.00

 

Gửi tiền: Ngày 13 tháng 1 năm 2017 đă gửi về Việt Nam cho 15 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 15 TPB = $1,530.00

Trừ qũy: $1,689.00 - $1,530.00 = $159.00 (tồn qũy)

Danh sách 15 TPB sẽ phổ biến trên Xây Dựng số 856 phát hành ngày 4 tháng 2 năm 2017

 

* Nhận tiền: ngày 14 tháng 1 năm 2017:

- Luật sư và bà Phạm Thiên Tráng: $3,060.00

- Ông bà Allen Feliciano: $3,000.00

- Ông bà Ph. T. Th.: $2,040.00

- Bà qủa phụ Tịnh Chí: $102.00

- Gia đ́nh B́nh Bông & Hiếu Ḥa: $102.00

- Gia đ́nh Hoa – Đại: $102.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: $714.00

(gồm Bà Vũ thị Bê: $102.00, Bà Trần thị Phương Mai: $204.00,

Anh Nguyễn Duy Tân: $102.00,

Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00, Bà qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00).

 

Tổng cộng đă nhận $9,120.00.

 

Nhập qũy $9,120.00 + $159.00 (tồn qũy) = $9,279.00

Chúng tôi đang cứu xét hồ sơ

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

                Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                      Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                           Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

 

Những Món Nợ Phải Trả

 

Đinh Lâm Thanh


 

Đời người, ai cũng phải một lần mang nợ. Không nợ t́nh, nợ tiền, nợ vợ chồng, nợ cha mẹ, nợ con cái… th́ cũng phải nợ với Bạn Bè, Quê Hương và Tổ Quốc. Riêng đối với những Vị một thời mặc áo lính, chắc chắn c̣n thêm một món nợ nữa : đó là nợ Đồng Đội.

Có thể nói rằng, trong các cấp chỉ huy quân đội cũ, một số nhỏ không c̣n bận tâm đến những món nợ n ầy v́ họ đă quên thuộc cấp, là những người lính dưới quyền hy sinh mạng sống, trong mỗi lần giao tranh, để cho họ may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Đây là một món nợ phải trả đối với những người biết suy nghĩ, nhất là một số sĩ quan đang định cư nước ngoài. Tôi thấy trong số những người nầy, đôi lúc họ nhẫn tâm quên hẳn quá khứ đau thương của ḿnh với đồng đội trước kia, nhưng lại thích xuất hiện trong nhiều cơ hội để đánh bóng cấp bậc cũng như huy chương.

Trong một lần họp mặt thân mật, có hai Vị không đồng ư với tôi về quan niệm trên. Người thứ nhất là một cựu sĩ quan làm việc ở thủ đô Sàig̣n cho rằng, những sĩ quan suốt đời làm việc trong văn pḥng Bộ-Nha-Sở hay biệt phái qua các cơ quan dân sự th́ sự hy sinh của người lính ngoài chiến trường không liên quan trực tiếp đối với việc thăng quan tiến chức và khen thưởng của họ. Đó là kết quả của công việc, chức vụ đảm nhiệm cũng như thâm niên cộng vụ trong suốt quăng thời gian mặc áo nhà binh. Người thứ hai là một dân sự, chạy trốn cộng sản lúc 20 tuổi, Vị nầy phản đối rằng, ông ta không liên hệ nợ nần ǵ với những người lính đă chết ! Xin cám ơn việc góp ư nầy, nhưng theo thiển ư của tôi, đây là những quan niệm hẹp ḥi và thiếu hiểu biết. Nếu không có những người lính nằm xuống ngoài mặt trận th́ lấy ai để bảo vệ cho anh em quân nhân an thân làm việc trong bóng mát hậu phương, cũng như cho gia đ́nh ông dân sự sống sung túc tại thành phố và an toàn thoát ra nước ngoài khi cộng quân vào chiếm Miền Nam ! Như vậy, nếu c̣n một chút t́nh và biết suy nghĩ th́ Quư Vị nào có cấp bậc càng cao và huy chương đầy ngực th́ càng mang nhiều món nợ trực tiếp với những người thương tật suốt đời hoặc đă nằm xuống vĩnh viễn ngoài chiến trận. Ngoài ra, bất cứ gia đ́nh nào, dù là dân sự, chệt hay chợ trời, đem được cả gia tài và bà con ḍng họ thoát ra nước ngoài một cách an toàn th́ đều mang nợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, với những người lính đă bỏ ḿnh để bảo vệ quê hương đồng bào.

Tôi thích đọc hồi kư viết về các trận đánh của những sĩ quan cấp nhỏ, chỉ huy trực tiếp trung đội, đại đội đến tiểu đoàn trong các đơn vị từ nghĩa quân, địa phương quân đến chủ lực quân cũng như các lực lượng tổng trừ bị của QLVNCH. Qua các bài viết đó, tôi đă t́m thấy những h́nh ảnh đáng ghi nhớ giữa người sĩ quan chỉ huy hành quân và binh sĩ dưới quyền. Họ cùng băng rừng lội suối, vào ra sinh tử và chấp nhận sống chết với nhau. Tôi cũng h́nh dung được những đắng cay, ngọt bùi, gian khổ mà họ đă chia sẻ cho nhau qua từng viên đạn, vắt cơm, ca nước đến những hành động dũng cảm mà không bao giờ phai nhạt trong tim tôi, là các cấp chỉ huy trực tiếp không ra lệnh một cách vô trách nhiệm, xô quân lính của ḿnh tiến lên để đạt được thắng lợi mà chính những sĩ quan chỉ huy cấp nhỏ nầy đă ôm súng nhảy vào tử địa với các khinh binh, đi hàng đầu nhằm mở đường, phá chốt cũng như tiến chiếm từng mục tiêu một… Ngoài ra tôi cũng nghi nhận t́nh ‘huynh đệ chi binh’ thắm thiết giữa những người lính chiến : họ đối xử với nhau c̣n c̣n nặng hơn cả t́nh gia đ́nh. Những h́nh ảnh thân thương nầy, sau gần bốn mươi năm, vẫn c̣n đậm nét trong tôi qua những lần hành quân gian khổ cũng như những lúc chờ địch dưới giao thông hào, chịu pháo trong hố cá nhân hoặc ôm súng trắng đêm chờ giặc. Chúng ta phải vinh danh các cấp chỉ nhỏ v́ họ không ham sống sợ chết, khi ra trận, không bao giờ dùng binh sĩ dưới quyền làm bia đở đạn để giành lấy sự sống và hưởng vinh quang. Cấp chỉ huy nhỏ bé nào cũng hăng hái xung phong lên tuyến đầu, chấp nhận hy sinh bản thân để cùng đồng đội tiến lên một lượt. Hơn nữa, qua những bài viết của những trung đội trưởng, đại đội trưởng cũng như tiểu đoàn trưởng trực tiếp cầm quân, tôi đă t́m thấy t́nh người một cách trung thực, anh dũng và cảm động. Đây là những sử liệu cần thiết cho hậu thế hơn là những hồi kư dày cộm của các ông tướng thuê mướn người viết nhằm đánh bóng hoặc chạy tội, càng đọc càng bực ḿnh và đôi lúc phải văng tục… Thật vậy, tôi đă thật sự t́m thấy trong các bài hồi kư ngắn của các vị chỉ huy nhỏ những h́nh ảnh t́nh người thật lớn chân thật qua những liên hệ đồng đội ‘huynh đệ chi binh’, là một sự ràng buộc vô h́nh giữa những người cầm súng với nhau mà bất cứ ai chưa phải là lính trận th́ không thể nào hiểu và cảm thông được.

Xin mượn bài viết nầy để nhắc những người đă một thời cầm súng về hai món nợ ‘t́nh nghĩa’ :

Trong nhiều hồi kư của các cấp chỉ huy nhỏ, từ những nhóm Biệt Kích, trung đội nghĩa quân, địa phương quân, trung đội, đại đội, tiểu đoàn tác chiến (Sư Đoàn Bộ Binh) đến các đơn vị đặc biệt Trinh Sát, Công Binh, Pháo Binh thuộc đơn vị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân cũng như những bài viết về những phi vụ thả dù, tiếp tế, đổ quân, tải thương và cứu đồng đội của các anh em Không Quân…tôi đă thấy những cảnh quan và  lính  chia nhau từng ca nước bùn, từng vắt cơm nguội, từng miếng khô cháy, từng ngụm đế trắng, từng nửa điếu thuốc đến từng viên đạn một…để chia sẻ đùm bọc và bảo vệ cho nhau. "Trong các lần hành quân bên cạnh các đơn vị tác chiến tôi đă tận mắt chứng kiến các anh Không Quân quên ḿnh lao xuống đầu giặc để dội bom, đổ quân, tiếp tế, tải thương và cứu bạn, cứu đồng đội tại các mặt trận trong mùa Hè đỏ lửa ở Pleiku-KonTum. Một lời tri ân gởi đến các anh Không Quân, tuy bay bướm ở hậu phương nhưng khi đối điện với súng đạn, họ trở thành những con đại  bàng, những anh hùng cứu tinh của những nguời lính bộ binh dưới đất đang cần đến sự yểm trợ của họ.   

1. Nợ ‘huynh đệ chi binh’

Có đi tác chiến rồi mới thấy cái t́nh sâu đậm và tha thiết giữa những người lính với nhau.Họ bỏ gia đ́nh, vợ con, làng xóm để kết t́nh kết nghĩa, ăn chung lon (guigot), uống cùng ca (nước), chia nhau điếu thuốc, ngũ chung cùng hố, và nhất là, chấp nhận sống chết cùng một lượt. Đời lính chiến không ai sợ sệt nghĩ đến cái chết cũng như mơ ước được khen thưởng như những Vị chỉ huy cấp cao đang an toàn trong các hầm trú ẩn của Bộ Tư Lệnh! Cuộc đời người lính trận, trước mặt là kẻ thù, hai bên là đồng đội và sau lưng là xương máu chết chóc đang ŕnh rập từng giây từng phút. Đối với họ, cha mẹ anh em vợ con đều trở thành những cái bóng mờ khi họ trực diện với khói súng, tiếng đạn và kẻ thù. Họ cũng không có thời giờ để nhớ người yêu, thương gia đ́nh, mà niềm mơ ước của họ thật tầm thường và bé nhỏ là mỗi năm được vài ngày phép…

Đọc những tâp thơ của Đại Đội Trưởng Trinh Sát Trạch Gầm, Hồi kư Đại Đội 5 Biệt Cách Nhảy Dù của Mũ Đỏ Út Bạch Lan, Hồi Kư Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh của Nguyễn Văn Khôi, hồi kư ngày ba mươi tháng tư của Phân Chi Khu Trưỏng Đỗ Văn Thọ (Dương Thượng Trúc viết lại theo lời kể) cũng như những chuyện thật trong đời binh nghiệp của Đại Đội Trưởng Bộ Binh Phạm Tín An Ninh…tôi sống lại với những kỷ niệm chiến trường và đồng đội. Viết đến đây tôi xin phép ngưng lại một phút để tưởng niệm anh Binh Nh́ Xí, rất đẹp trai nhưng phải đặt tên Xí (xấu) cho dễ nuôi, là người đă theo sát tôi trong các cuộc hành quân trên các vùng rừng núi Quảng Đức, Buôn Mê Thuột. Nhưng đau đớn thay Anh đă đền nợ nuớc sau khi tôi chuyển qua đơn vị Tiếp Vận. Một đêm hành quân theo lối ‘mèo chuột vờn nhau’ với một đơn vị cộng sản trong vùng núi tỉnh Quảng Đức. Đến tối, đơn vị tôi âm thầm lên đỉnh đồi và ḍ dẫm từng bước t́m thế ngủ ngồi qua đêm. Lệnh phải hoàn toàn bất động, cấm hút thuốc, cấm nấu nướng, cấm căn vơng và cấm luôn cả việc đào hố cá nhân v́ đơn vị tôi đang ở thế cài răng lược với địch. Một trong bốn người lính gác ca đầu của trung đội nghe một tên việt cộng nào đó, cách chỗ anh ta chừng vài thước, lên tiếng hỏi mượn ống thuốc lào với một tên dép râu khác. Anh ta ḅ đến chỗ tôi để báo động ! Thập phần nguy hiểm v́ mưa quá nặng hạt, trời tối đen như mực, ngữa bàn tay không thấy, nếu xảy ra đụng độ cận chiến th́ anh em trong trung đội chắc chắn sẽ vật lộn, đâm chém và bắn nhầm nhau…Vậy mà anh Xí vẫn b́nh tĩnh nói nhỏ vào tai người lính gác, để cho ông thầy uống xong ca soupe. Tôi thật sự mất b́nh tĩnh, cầm ống liên hợp báo nhỏ qua Đại Đội đang đóng đồi bên kia. Xong tôi hỏi vào tai Xí, ‘ǵ vậy’ ? Anh ta trả lời như không có chuyện ǵ xảy ra…’ th́ Đ.M. ông thầy ! Nước lạnh pha với gói bột nêm ḿ gói chứ có ǵ nữa ! Uống đi cho đở đói, ông thầy ! Đóng quân chung với quân lính cộng sản Bắc Việt trên một ngọn đồi nhỏ th́ cái chết đang sẵn sàng trước mặt, nhưng ca nước soupe đối với tôi, tự nhiên nó ấm và ngon ngọt một cách lạ lùng đồng thời giúp tôi can đảm. Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn h́nh dung rơ ràng cái t́nh cảm quá sâu đậm giữa thầy với tṛ, giữa huynh với đệ. Không biết cái ca nước soupe bột ngọt hay hai chữ Đ.M. của người bạn chiến sĩ miền Nam mà, cho đến giờ nầy, mỗi đêm trăn trở tôi vẫn nhớ đến Anh Xí đẹp trai và dễ thương của tôi ngày nào.      

2. Nợ ‘xanh cỏ đỏ ngực’  

Sau mỗi trận chiến, những vị sĩ quan chỉ huy hành quân ngồi ở Bộ Tư Lệnh, tùy theo kết quả thu được, không ít th́ nhiều cũng được khen thưởng.

Nhưng họ quên ngay những người vừa nằm xuống để tổ chức mừng chiến thắng và chờ hoa nở, chờ sao mọc hay đợi những Anh Dũng Bội Tinh… Có thể xem đây là nhờ xương máu binh sĩ và công trạng của các sĩ quan cấp nhỏ ngoài trận địa để mai nở thêm trên vai và sao mọc thêm ở cổ. Trước kia, các vị nầy thường quên những người vừa nằm xuống sau cơn men chiến thắng, và ngày nay, nơi vùng trời tự do không biết có ai dành vài ba phút tính sổ cuộc đời ra thành những con số để thấy nợ của ḿnh. Cứ một mai nở thêm trên vai, một sao nở thêm trên cổ áo là có bao nhiêu người đă bị thương tật suốt đời, bao nhiêu con côi quả phụ mất cha mất chồng cũng như bao nhiêu người lính nằm xuống cho cuộc đời binh nghiệp của ḿnh ? Trường hợp nầy tôi gọi là ‘nợ xanh cỏ đỏ ngực’. Đây là những món nợ của những quan c̣n sống sót sau chuộc chiến, theo lẽ công bằng th́ họ phải trả món nợ nầy dưới một h́nh thức nào đó đối với lính của họ !

3. Nợ đă không trả mà c̣n gây thêm tủi nhục cho những người đă nằm xuống:

Tổ chức giúp anh em Thương Phế Binh tại Việt Nam, gây quỹ trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa hay các h́nh thức khác nhằm giúp đở vật lẫn chất tinh thần cho  những người lính bất hạnh c̣n sống hay vong linh những người nằm xuống là những việc làm phải được vinh danh và yểm trợ. Nhưng buồn thay, một vài người đă lợi dụng sự đau khổ, xương máu và vong linh của những người đă bỏ ḿnh v́ tổ quốc để trục lợi vật chất hay mưu đồ chính trị cá nhân, là một điều cần phải  lên án. Tổ chức thu lem nhem, gia tăng chi phí ma th́ tiền cứu trợ c̣n lại chẳng bao nhiêu. Có khi cả vợ chồng đều nhập nhằng dùng tiền gây quỹ để mua vé may bay đi Việt Nam. Tiền c̣n lại nếu  chia ra cho một ít thương phế binh, mỗi người cũng được hơn chục dollars, nhưng lại yêu cầu chụp h́nh để quảng cáo là nmột việc làm thất đức, ăn trên đầu người sống. Trường hợp gây quỹ trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, số tiền lớn thu được từ trước đến nay đă chạy vào đâu ? Và bây giờ họ lại bán cái Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa cho việt cộng để chúng nó xóa hẳn di tích lịch sử VNCH và nơi đây biến thành ‘nghĩa trang nhân dân’. Nghĩa trang nhân dân là cái ǵ ? Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa không thể biến dạng thành ‘nghĩ trang nhân dân’ để các TỬ SĨ ANH HÙNG MIỀN NAM bị nằm chung và đồng hóa với bọn nằm vùng, các bà già trầu nuôi việt cộng cũng như những thành phần du đảng, thành phần theo cộng đánh phá Việt Nam Cộng Ḥa trước kia !   

4. Cách nào để trả nợ?

Thực ra món nợ vật chất mà Quư Vị đă đóng góp chưa xứng đáng với xương máu đối đồng đội và thuộc cấp đă nằm xuống. Chỉ c̣n món nợ tinh thần mới có thể an ủi những người đă hy sinh xương máu, mà theo tôi, là phải tiếp tục con đường tranh đấu chống cộng sản mà đồng đội thuộc cấp đă chết cho cho Quư Vị, cho chính nghĩa quốc gia và sự toàn vẹn lănh thổ cũng như hai chữ tự do…Vậy cứ suy nghĩ và hăy dừng tay ngay những hành động có phương hại đến công cuộc chống cộng sản của toàn dân. Đừng v́ tiền bạc và cái danh hăo để đ̣i bắt tay ḥa giải ḥa hợp với cộng sản, đánh phá cộng đồng và nhất là làm tủi nhục những vong hồn những người đă nằm xuống để cho Quư Vị được sống sót đến ngày hôm nay.

Một điều quan trọng hơn nữa là hạn chế mặc quân phục, mang cấp bậc và huy chương cao quư của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đến những nơi không xứng đáng như những buổi tiệc có tính cách tư nhân hoặc dân sự mà mục đích là tổ chức ăn uống và nhảy đầm. Điều nầy chắc chắn làm đau ḷng những vong linh tử sĩ đă chết, v́ chính cấp bậc và huy chương mà Quư Vị đang mang trên người đều do xương máu của họ đem đến cho Quư Vị !

Để chấm dứt bài viết, xin phép lặp lại một lần nữa để hỏi các cấp Chỉ Huy lớn. Có bao giờ Quư Vị thử làm bài tính cộng về những người lính cầm súng đă ‘xanh cỏ’ để Qúy Vị ‘đỏ ngực’ không? Mỗi lần ‘sao’ mọc thêm trên cổ áo, ‘hoa mai’ nở thêm trên vai hay các Anh Dũng Bội Tinh đồng, bạc, vàng, nhành dương liễu đỏ thêm trên ngực…th́ đă có thêm bao nhiêu người lính dưới quyền đă chết v́ ḿnh, bao nhiêu gia đ́nh Tử Sĩ mẹ góa con côi mất cha mất chồng?  Nếu tính ra được con số th́ xin Quư Vị hăy làm một cái ǵ để gọi là trả món Nợ Đồng Đội nầy? 

Đinh Lâm Thanh