Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính c̣n đến ngày 18 tháng 3 năm 2017 – Qũy c̣n: $96.00

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm Thứ 34 – Số 859 – phát hành ngày 18-3-2017 ta5i HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

* Nhận tiền:  Ngày 4 tháng 1 năm 2017:

-Bà Vũ Oanh: $102.00

-Bác Sĩ Trương Ngọc Tích: $204.00

-Bác Sĩ Mỹ Linh (Dallas): $510.00

Tổng cộng: $102.00 + $204.00 + $510.00 = $816.00

Nhập Qũy: $149.00 + $816.00 = $965.00

* Nhận tiền: ngày 10 tháng 1 năm 2017:

- Ông bà Trung – Loan: $520.00

- Gia đ́nh Cô Mỹ Phương (Dallas): $204.00

Nhập qũy: $965.00 + $520.00 + $204.00 = $1,689.00

Gửi tiền: Ngày 13 tháng 1 năm 2017 đă gửi về Việt Nam cho 15 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 15 TPB = $1,530.00

Trừ qũy: $1,689.00 - $1,530.00 = $159.00 (tồn qũy)

 

Danh sách 15 TPB đă nhận được tiền, mồi TPB $102.00

1. B2 Trà văn Nam, sq: 70/215.054, SĐ2/BB,  cụt tay P. + hư mắt P.,  Quảng Nam

2. HS Nguyễn Lượm, sq: 42/571.146, TĐ102/ĐPQ (cụt 2 chân +...),  Quảng Nam

3. HS  Hùynh văn Chút sq: 42/401.873 ,TK/Quảng Tín,  cụt 2 chân   Quang Nam

4. Ch/úy Huỳnh Tấn Long sq: 74/216.215, ĐĐ1/134/ĐPQ  Bại liệt tay T.+ đa thương tật  Quảng Nam

5. NQ Nguyễn quang Năm, sq: NQ/ 167.184, CK/D.Xuyên  cụt chân T. + nội tạng..,  Quang Nam

6. B1 Lê văn Huấn ,sq: 73/213.824,  SD1/BB.(Cụt 2 Chân)  Quảng Trị  

7. B2 Phạm Hồng Phương, sq:  56/808.421, TĐ102/ĐPQ  cụt chân Phai+.., Quang Nam

8. B2 Phan Tẩn, sq: 55/702.798 TĐ 148/ĐPQ, cụt chân T.+ gẫy cột sống ,  Quảng Nam

9. B1 Lư Nam Xương, sq: 69/145.892 KBC 6033, cụt tay T.+…. . Long An

10. TĐT/NQ Nguyễn văn Nguyên, sq: NQ/200.623, CK/B́nh Khê KBC 6722, (cụt chân T.+...) B́nh Định

11. B2 Nguyễn đ́nh Tân, sq: 54/645.328,  ĐĐ3/TĐ117/ĐPQ..(gẫy, liệt 2 chân), Quảng Ngăi

12. Nguyễn văn Hùng, sq: 74/106.359, KBC 7528 TĐ73/BĐQ/BP, (vết thương đầu+mù mắt T.), Đồng Nai.

13. TĐT Nguyễn văn Quan, sq: 76/129.212, 1/2/57/SĐ3BB, (cụt 2 chân + mù mắt P.) G̣ Vấp, Saigon  

14. B1 Nguyễn văn Việt , sq: nq/190.620  TK/Quảng Ngăi,  (cụt 2 chân), Quảng Ngăi

15. HS Huỳnh tấn Lượm,  sq:73/115.413, mù mắt P.+mắt T. thị lực yếu, gẩy chân Trai, Vĩnh Long 

* Nhận tiền: ngày 14 tháng 1 năm 2017:

- Luật sư và bà Phạm Thiên Tráng: $3,060.00

- Ông bà Allen Feliciano: $3,000.00

- Ông bà Ph. T. Th.: $2,040.00

- Bà qủa phụ Tịnh Chí: $102.00

- Gia đ́nh B́nh Bông & Hiếu Ḥa: $102.00

- Gia đ́nh Hoa – Đại: $102.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: $714.00

(gồm Bà Vũ thị Bê: $102.00, Bà Trần thị Phương Mai: $204.00, Anh Nguyễn Duy Tân: $102.00,

Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00, Bà qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00).

Tổng cộng đă nhận $9,120.00.

Nhập qũy $9,120.00 + $159.00 (tồn qũy) = $9,279.00.

Ngày 21 tháng 1-2017, chúng tôi đă gửi về Việt Nam cho 25 TPB –

$102.00 x 25TPB = $2,550.00

Qũy c̣n: $9,279.00 - $2,550 = $6,729.00

Danh Sách 25 TPB đă nhận tiền ngày 21 tháng 1, 2017

1. B2 Đặng duy Sanh, sq: 77/204.868. ĐĐ 2/6/SĐ2BB,  2 mắt + chân.,  Quảng Ngăi

2. HS Vơ Phùng Dương, sq: 74/145.811 ĐĐ4/TĐ52/LĐ3/BĐQ,  chân phải cụt tới đầu gối ...B́nh Phước

3. NQV Trần Thanh Nhàn , q: 56/NQ1113 CK/Hoà Đồng  (Cụt Chân Phải),  Tiền Giang

4. HS/ĐPQ Huỳnh Văn Lẹ, sq: 55/706.751 KBC4204  (Cụt Chân Trái,Đui Mắt Phải+) Tiền Giang

5. HS/ĐPQ Nguyễn Văn Bảnh, (Tự Tư Ban), sq: 33/527.250 TĐ402/ĐPQ., (Cụt Tay Trái), Tiền Giang 

6. TĐP/NQ Nguyễn Văn Trung, sq: NQ/469.741 Chi Khu Chợ Gạo, (Cụt Chân Phải), Tiền Giang

7. HS Đoàn văn Minh,  sq: 75/101.396,  SĐ 18/BB, (cụt chân Trái +cụt tay T.),  Sài-G̣n

8. HS Lê Văn Thật,  sq: 72/111.199,  KBC 4204,  (cụt chân Trái.+….) , Tây Ninh

9. HS Đặng văn Trạng, sq: 62/185.032,  TĐ1/10/SĐ7BB (mù 2 mắt, cụt chân T+gẫy tay Trái), Bến Tre

10. HS Phan Thanh Hồng, sq: 37/275.541,  TĐ304/ĐPQ TK/Tây Ninh, (bại liệt hạ chi), Tây Ninh 

11. B2 Nguyễn văn Thọ,  sq: 75/124.305,  SĐ 5/BB  cụt chân Phải, Sài G̣n

12. B2 Nguyễn văn Viên,  sq: 71/137.966,  ĐĐ2/TĐ36/BĐQ, (mắt Phải mù+ mắt Trái mờ 1/10), Đ Nai

13. TS1 Nguyễn Bá An,  sq: 66/103.049,  TĐ2 /TĐ3/SĐ1/BB , (cụt 2 chân) , Tây Ninh

14. HS Nguyễn văn Dự. (Ba Môn),  sq: 71/100.399,  TĐ 41/LĐ 4/BĐQ,  (Bại liệt tứ chi),  Long An 

15. B2  Nguyễn văn Bội,  sq: 74/121.434 TĐ1PB/ND, ( cụt 2 bàn tay+mắt Phải),  B́nh Dương

16. B2 Vơ văn Nhàn,  sq:52/344.665, TĐ322/ĐPQ, ( mù 2 mắt+ cụt tay Phải + gẫy xương chân Phải), B́nhDương

17. HS  Trần văn Tùng,  sq: 67/105.251.  SĐ 25/BB,  (cụt 2 chân),  Long An

18. NQ Lê Minh,  sq:  NQ/912.488,  TTQT/TU,  (cụt chân Phải +co rút tay Trái+Tai biến…), Tây Ninh 

19. B2 Lê Văn Thành,  sq: 55/774.203,  ĐĐ2/TĐ349/ ĐPQ Biên Ḥa, (cụt chân Trái.+cụt bàn tay Trái+cụt 4 ngón tay Phải),  Vĩnh Long 

20. HS1 Phạm văn Tư,  sq: 70/502.053,  QĐ IV & QK4 (cụt 2 chân),   Cần Thơ

21. HS Lê Văn,  sq: 61/209.580,  TrĐ2/SĐ1/BB (gẫy tay Phải+chân Phải.+ Đa thương tật)….Quảng Trị 

22. NQ  Thanh Ái, sq: 54/609.248, TĐ 503/ĐPQ/TK Kiến Tường,  (cụt chân Trái+…)B́nh Thuận

23. B1 Nguyễn Ngọc Sơn, sq: 53/650.134   TĐ325ĐPQ , (Đui 2 mắt),  Vũng Tàu

24. HS Đặng văn Quí,  sq: 53/599.550  ĐĐ 3/281/ĐPQ , (cụt 2 chân), Long An

25. NQ Nguyễn Văn Quang,  sq: 75/143.296 TĐ 368/ĐPQ,  (Tay trái teo cơ+mắt trái mờ+ Tai phải điếc),  Saigon 

* Nhận tiền ngày 26 tháng 1 năm 2017:

-Ông Bà Ḥang Mạnh Hùng (Chevron): $204.00

-Ông Giang Nguyễn: $100.00

-Ông Bà Lê Bá Ḥang: $100.00

-Tổng cộng đă nhận: $404.00

Nhập qũy: $6,729.00 + $404.00 = $7,133.00

Chúng tôi đă gửi tặng 19 TPB và 5 gia đ́nh Biệt Hải, mỗi người $102.00 ngày 3 tháng 2, 2017

$102 x 24 = $2,448.00

Trừ Quỹ: $7,133.00 - $2,448.00 = $4,685.00

Quỹ c̣n: $4,685.00

Danh Sách 24 HS/TPB, trong đó có 5 Gia đinh Biệt Hải già yếu, nhận tiền ngày 3 tháng 2, 2017

1-Biệt Hải Trần Vy, Huế

2-Biệt Hải Trần Ṭng, Đà Nẵng        

3-Biệt Hải Nguyễn Văn Em,  Đà Nẵng

4-Biệt Hải Phan Khảm,  B́nh Thuận            

5-Quả phụ của Biệt Hải- bà Trần thị Trung-   Đà Nẵng     

 

6- B1 Phạm Văn Nam, sq: 76/106.221,  ĐĐ 2/TĐ35/LĐ6/BĐQ, (cụt chân Phải +Thị lực kém), Đồng Nai 

7- B2 Nguyễn Văn Hường, sq: 71/005.079  TĐ2/15/SĐ9/BB,  (cụt chân Phải +…),Tiền Giang

8- TDT/NQ   Lê Văn Tám,  sq: NQ/902.512  CK/Sầm Giang/Định Tường,  (cụt chân Trái),..Tiền Giang

9- NQ Đặng văn Thực, sq: NQ/321.340,  Phước Tuy, (cụt 2 chân), Vũng Tàu

10- TS Nguyễn Hữu Kính, sq: 73/130.345, TĐ330 ĐPQ, (Cụt Chân Trái),  Tỉnh Long An.

11- HS Vơ Thanh Hùng,  sq: 73/207.608,  TrĐ4/SĐ2BB, (Tê Liệt chân Trái.+ Hư mắt Trái+mổ bụng.) Quảng Ngăi

12- NQV Vơ Văn Thanh,  sq: 57/N03955   TR/ ĐỘI 038, VÀM GIỒNG, (Cụt Chân Trái) - G̣ Công Tâ

13- NQ Huỳnh Văn Hương,  sq: NQ/918.278  ĐV 4QT  KBC 4685, (cụt chân Phải).,   Vĩnh Long

14- B2 Phạm Văn Nam,  sq: 70/122.983  TTQTTU/ KBC 4204,  (Bại liệt Tay Trái).+…,Saigon

15- B2 Vơ Văn Lỳ,  sq: 72/008.115  TĐ3/TrĐ12/SĐ7/BB,  (cụt chân trái +….),Tiền Giang

16- NQV Nguyễn Văn Non,  sq: NQ/307.304 CK/Long An,  (cụt chân Trái)…., Long An

17- B2  Chung Hưng,  sq: 52/778.616  TĐ 327/TK/Hậu Nghĩa cụt bàn chân Trái+…), SaiGon

18- NQ/ Đinh Văn Bi, sq: NQ/801.723 ĐV 4/QT  KBC 4685, ( cụt chân Phải.+….),  Vĩnh Long

19- NQV Đỗ Văn Tưởng , sq: nq/868.245  ĐV 4/QT  KBC 4685,  (Bại liệt chân Trái.+…)., Bến Tre

20- HS  văn Dở,  sq: 62/130.849  SĐ 25/BB , (cụt chân trái +….),.Saigon 

21- Tr/úy Trương Nhiệt Thành,  sq: 45/163.160  ĐĐ 657/ĐPQ  (cụt 2 chân).   Sóc Trăng

22- B1 Đinh văn Giả,  sq: 55/773.228   ĐĐ 3/308/ĐPQ  (cụt chân Trái+ thị lực kém),   Saigon

23- HS Nguyễn Thanh Xuân,  sq: 47/458.749,  KBC 4204  (mù mắt P.+mắt Trái. 50% +điếc 100%,) Tiền Giang

24- HS Lê văn Út, sq: 72/125.174  TĐ6/CĐ3/6/ Thiết Giáp, (cụt chân Phải….).+.., Tiền Giang

          *Nhận tiền ngày 1 tháng 2 năm 2017

Bác Sĩ Trương Ngọc Tích: $205.00

Nhập qũy: $205.00 + $4,685.00 (tồn qũy) = $4,890.00

Qũy hiện có: $4,890.00

Đă gửi về VN, mỗi TPB $102.00

          $102 x 22 TPB = $2,244.00

Trừ Qũy: $4,890.00 - $2,244.00 = $2,646.00

Danh Sách 22 TPB đă nhận tiền của ông bà Th. và BS Tích, mỗi người 102 đô la

ngày 20 Tháng 2 Năm 2017

1- B1 Nguyễn văn Quốc,  sq: 53/615.369,  TK/Long An,  (cụt chân Trái +…),  Long An

2- HS Lương văn Đạo,  sq: 50/425.750, Trinh sát 137/ĐPQ/TK Biên Ḥa  (cụt chân Trái +…)Đồng Nai

3- B1 Nguyễn Bá Hùng, sq: 73/501.418 TĐ 32/BĐQ KBC 3447,  (cụt chân Trái +…). Cần Thơ

4- NQV Bùi văn Vi, sq: 54/E01.019 TK/B́nh Dương KBC 4825,  (mù mắt Trái +mắt Phải thị lực yếu, B́nh Dương 

5- B2 Nguyễn văn Ba,  sq: 76/131.119,  SĐ5/BB  (cụt chân Trái + tay Phải thương tật).. Saigon

6- HS Vơ Tào, sq: 62/100.800 TĐ3/ND,  (mù 2 mắt),  Saigon

7- B2 Nguyễn Mạnh,  sq: 59/203.511  SĐ2/BB, (cụt chân Trái.+ tay Trái bại liệt), Vũng Tàu

8- B1 Nguyễn văn Mót, sq: 51/653.602  KBC 4304, (cụt chân Phải + cụt tay Phải + mất 3 ngón tay Trái), Ninh Thuận

9- TS Trần Tài, sq: 74/200.779,  3/BB,  (cụt chân Phải + gẫy chân Trái), Vũng Tàu

10- TS Nguyễn Hữu Quang,  sq: 69/101.206,  TrĐ 42/BB (cụt chân Phải +gẫy chân Trái)   Saigon

11- HS Lưu văn Vu,  sq: 75/106.447, TĐ 1/49 SĐ 25 BB,  (cụt chân Trái + gẫy chân Phải), B́nh Dương

12- B2 Nguyễn Lân,  sq: 53/783.840,  TĐ372/ĐPQ,  (Đui Mắt Phải+.. ) -Vũng Tàu

13- B1 Lê văn Cơn,  sq: 75/140.576,  ĐĐ73/TĐ7/ND,  (Bại liệt chân T.+ nội tạng) , SaiGon.

14- TĐT/NQ   Nguyễn văn Dẩu,  sq: NQ/867.668,  KBC 4685 (cụt chân Phải.+bại liệt tay Phải),Bến Tre

15- NQ Đặng Đức Hậu,  sq: NQ/319.008,  CK Kiểm Tân/T.Long Khánh,  (cụt 2 tay),  Đồng Nai

16- B1 Nguyễn văn Đường,  sq: 71/108.090 , TĐ 31/LĐ 3/BĐQ,  (mù 2 mắt),   Đồng Nai.

17- HS Hoàng Kỳ,  sq: 42/694.547  KBC 4884,  (mù 2 mắt),  Vũng Tàu.

18- B1 Châu văn Ba,  sq: 66/403.245  KBC 3228, (gẫy xương đùi Trái., teo cơ hạ chi + thị lực kém).

 Phú Yên 

19- NQ Trương văn Thành,  sq: 50/MOI.449,  Bộ Cựu Chiến Binh  (cụt 2 chân),  Kiên Giang

20- B2 Ao Tấn Thành ,  sq: 42/511.751 TK/Quảng Ngăi, (mù 2 mắt +cụt chân Phải).  Quảng Ngăi.

21-B2 Trương Trớt,  sq: 64/424.736,  Bộ  Cựu Chiến Binh, (mù 2 mắt),   Khánh Ḥa.

22-NQV Dương văn Mùi,  sq: nq/416.950  ĐV4QT /KBC 4685, (cụt chân Trái +cụt tay Trái) Đồng Tháp

 

*Nhận tiền ngày 12 tháng 3 năm 2017

-Ông Trần Minh Tâm (báo Đẹp): $102.00

-Ông K T V: $102.00

Qũy hiện có: $2,646.00 (tồn qũy) + $102.00 + $102.00 = $2,850.00

         

Ngày 13 tháng 3 – 2017 chúng tôi đă gửi về cho 27 Thương Phế Binh, mỗi anh $102.00

$102.00 x 27 TPB = $2,754.00

 

Tồn qũy: $2,850.00 - $2,754.00 = $96.00

Danh sách TPB nhận tiền sẽ được báo cáo trên Xây Dựng số 860 phát hành ngày 1 tháng 4 – 2017

 (sau khi có biên nhận)

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

           

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

Houston, Ngày 26 tháng 1 Năm 2017.

Thân gửi hai anh Nguyễn thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa quư Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2016 cho đến cuối tháng 12 năm 2016 (Bính Thân), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 24 đợt gồm tất cả là 251 hồ sơ (hơn năm 2015: 22 HS) Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Đinh Dậu chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, tiện đây nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc quư anh, chị cùng quư quyến, vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thủ Quỹ: Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2016 tổng cộng có 57 TPB/QLVNCH (trong danh sách của chúng ta có) đă qua đời