Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 6 tháng 1 năm 2018 – Qũy c̣n: $85.00

(Tạp chí Xây Dựng – Năm thứ 35 – số 880 – phát hành ngày 6 tháng 1 năm 2018 tại Houston – Teaxas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

                                                   *Nhận tiền: Ngày 22 tháng 10 năm 2017

-Ông bà Ph. T. Th. : $2,040.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: $510.00 gồm:

(Bà Vũ thị : $102.00, Bà Trần thị Phương Mai: $204.00

Anh Ngũ Duy Tân: $102.00, Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00)

Nhập qũy: $93.00 (tồn qũy) + $2,040.00 + $510.00 = $2,643.00

Ngày 25 tháng 10-2017, chúng tôi đă gửi cho 25 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 25 TPB = $2,550.00

Qũy c̣n: $2,643.00 - $2,550.00 = $93.00

Danh sách 25 HS/TPB nhận tiền ngày 25 tháng 10 năm 2017

1- TĐT/NQ Lê Thành Bá, sq: nq/327.922,  TK/Phuớc Tuy  (mù 2 mắt),  T. Bà Rịa,

2 - HS Đinh văn Lớn, sq: 71/701.188, BTL/HQ, (mù mắt T.+cụt Tay T+mất xương g̣ má T.)Cần Đước

3 - B1/ĐPQ Nguyễn văn Bé Hai, sq: 49/446.486, KBC 4685, (cụt chân T +….), Vĩnh Long

4 - NQ Bùi văn Th́nh, sq: 56/M04.259, KBC4460, cụt bàn chân trái +…. T. Sóc Trăng

5 - HS Lê Thuyền,  sq: 72/202.075,  Thiết Đoàn 11 KBC, Cụt chân T. + chân P. gẫy), Đồng  Nai

6 - HS/DPQ Lư văn Khứ, sq: 47/277.821,TĐ 58/an ninh phi trường Biên Ḥa (Bại liệt 2 chân). Đồng Nai

7 - B2 Nguyễn thành Khang, sq: 74/155.217, TĐ44/BĐQ, (cụt chân phải +….)  T. Đồng Nai

8 - B2 Đặng Quang Sỹ, sq: 67A/185.845, KBC 3010.(cụt bàn chân phải + đĩa cột x. sống) T. Đồng Nai

9 - HS Ung văn Đồng, sq: 67/801.859 Th/Đoàn 1/KB.(Cụt Chân T.+ThươngTật Chân P.), B́nh Dương

10 - B2 Đặng văn Hai, sq: 56/780.859,  ĐĐ1/331/ĐPQ, cụt chân Phải +….  Long An

11 - HS Nguyễn văn Minh, sq: 68/501.287, TĐ36/PB. KBC3071, cụt chân Trái +…. Long An

12 - TS Nguyễn Hữu Thân,  sq: 77/207.002, TĐ 413/ĐPQ,  cụt chân Trái.+….., Đắk Lắk

13 - B2 Hùynh văn Đực,  sq: 48/447.642,  283/ĐPQ. Đa thương tật,  T. Tiền Giang

14 - B1 Trần Viết,  sq: 48/279.768,  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ, KBC  6020,  (cụt 2 chân), Saigon

15 - HS1 Lê Châu,  sq: 54/203.460,  THD/SĐ Dù (cụt tay P.+Đa thương tật…..), Sài-g̣n

16 - NQV Nguyễn Bá,  sq: NQ/062.844,  TK/BĐ (Bại liệt 2 chân +xương sống…),  B́nh Định

17 - HS Nguyễn văn X̣an,  sq: 39/503.374  ĐĐ 305/2 ĐPQ. Cụt chân Trái. +…., Long An

18 - HS Hồ Thành Công, sq: 53/493.463,  KBC 4828, cụt chân Phải+…. Tiền Giang

19 - B2 Lê Văn Nê, sq: 55/777.628,  ĐĐ1/332/ĐP,  KBC 6765/TK/LA (cụt chân P.+…), SàiG̣n   

20 - HS Trần Đ́nh Thống, sq: 69/120.686,  TĐ3/ND, cụt chân P.+…., SàiG̣n

21 - B2 Đỗ văn Dũng,  sq: 55/791.363,  429/ĐPQ. Cụt chân P.+…, Cần Thơ

22 - HS1 Lê văn Tính,  sq: 72/140.008, ĐĐ Trinh Sát 50/KBC 3077, cụt chân Phải+.. Tiền Giang

23 - TS Thái văn Hổ,  sq: 69/402.465, SĐ22/BB,  ( mù 2 mắt ),  Lâm Đông

24 - B2 Á Quang Hiệp,  sq: 55/704.820,  Bộ CCB/Nha Hưu Bổng,  cụt 2 chân,  Saigon

25 - NQ Lê văn Lụa,  sq: NQ/852.312,  KBC 4685,  cụt chân Trái+bại liệt tay Phải,  Bến Tre

*Nhận tiền: Ngày 1 tháng 11 năm 2017

-Ông bà PhạmTrung & Loan: $1,020.00

Nhập qũy: $93.00 (tồn qũy) + $1,020.00 = $1,113.00

Ngày 2 tháng 11-2017, chúng tôi đă gửi cho 10 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

Qũy c̣n: $1,113.00 - $1,020 = $93.00

Danh sách 10 TPB đă nhận tiền ngày 2 tháng 11 năm 2017

1 - B2 Nguyễn văn Kim,  sq: 74/506.931 KBC4685, (hư mắt trái + mắt Phải mờ), Đồng Nai

2 - Tr/Úy Huỳnh Thanh Tâm, sq: 63/141.251, TS/LĐ6/BĐQ., cụt chân Phải+mắt Trái), Sàig̣n 

3 - B2 Nguyễn văn Danh, Sq: 74/163.138,  TĐ7/ND., (Cụt chân trái+ mù mắt trái +gẫy tay trái), Sàig̣n     

4 - HS Nguyễn văn Đức,  sq: 50/357.432,  TK/Long An, (Mù 2 mắt, cụt 2 tay, cụt chân Trái +.., Long An

5 - Ch/úy Nguyễn Đức Bảo,  sq: 70/409.365,  SĐ21/BB,  (Cụt chân Phải +....)   Phú Yên

6 - TĐT/NQ Đỗ văn Hạng, sq: NQ/316.139,  CK/Nhơn Trạch,  (Cột sống + bại liệt hạ chi), Đồng Nai

7 - NQ Phạm văn Đủ, sq: 57/M02.117, TK/Vĩnh Long,  (Cụt chân trái +….), tỉnh Vĩnh Long

8 - HS Huỳnh văn Hai, sq: 51/449.982, CK/Bến Lức, (Bại liệt tay Trai + nội tạng), Long An

9 - HS Lê văn Nuôi, sq: 67/000.219, KBC 4685 – (Cụt 2 chân),   Tiền Giang

10 - TĐP Trần văn Thiện,  sq: NQ/853.888, Trung Đội PHD-115, (Mù 2 mắt), Hậu Giang

*Nhận tiền: Ngày 12 tháng 11 năm 2017

-Ông bà Hùng Hoàng & Ḥa (Chevron): $510.00

Nhập qũy: $93.00 (tồn qũy) + $510.00 = $603.00

Ngày 14 tháng 11 năm 2017 chúng tôi đă gửi cho 5 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 5 TPB = $510.00

Qũy c̣n: $603.00 - $510.00 = $93.00

Danh Sách 5 TPB đă nhận tiền ngày 14 tháng 11 năm 2017

1 - C/Uy Lê văn Vàng, sq: 74/146.974, TK/An Giang (cụt 2 chân), Sài G̣n   

2 - B1 Đỗ Thành Công, sq: 75/109.215, TĐYT/SĐND, (đui mắt trái+ tay trái), Sàig̣n

3 - B2 Lê Hoàng Minh, sq: 53/607.116, CK/Thủ Đức, (cụt 2 chân, đui 1 mắt + tay trái), Sàig̣n 

4 - HS Nguyễn văn Chàng, sq: 50/449.108, KBC 4204, (cụt tay trái, thương tật tay phải), Sàig̣n 

5 - B1 Đồng văn Chấm, sq: 70/107.210, SĐ 25/BB, (nội tạng + thương tật 2 chân), Long An 

*Nhận tiền: Ngày 15 tháng 11 năm 2017

- Bác sĩ Trương Ngọc Tích: $400.00 (tháng 11 & 12-2017)

Qũy c̣n: $93.00 (tồn qũy) + $400.00 = $493.00

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, chúng tôi đă gửi cho 4 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 4 TPB = $408.00

Qũy c̣n: $501.00 - $408.00 = $85.00

 

Danh Sách 4 TPB đă nhận tiền ngày 22 tháng 11 năm 2017

1- HS1 Hà văn Tánh,  sq: 75/134.135,  ĐĐ4/TĐ522, TKVĩnh B́nh, (cụt chân trái+ nội tạng) An Giang

2 - B2 Lê văn Hay, sq: 70/148.159, SĐ23/BB, (cụt chân Trai + nội tạng),  Vũng Tàu.

3 - HS1 Trương Phú Thêm, sq: 37/273.423 TĐ123/ĐPQ, (mù 2 mắt + cụt bàn chân trái) Đồng Nai

4 -TrĐT/NQ Nguyễn văn Tứng, sq: NQ/866.462, KBC4253,(Đa thương tật+tay trái bất khiển dụng),Vĩnh Long.

*Nhận tiền: Ngày 28 tháng 11 năm 2017

-Cụ bà Oanh Thái: $306.00

Qũy c̣n: $85.00 (tồn qũy) + $306.00 = $391.00

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, chúng tôi đă gửi cho 3 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 3 TPB = $306.00

Qũy c̣n: $391.00 - $306.00 = $85.00

 

Danh sách 3 TPB đă nhận tiền của cụ bà Oanh Thái ngày 29-11-2017

1- HS Nguyễn văn Tuân, sq 49/347.248.ĐĐ4/TĐ882/ĐPQ,TK/G̣ Công. (cụt chân Trái+..) Tiền Giang

2- B2 Hùynh văn Long, sq 72/007,129.SĐ7BB.(cụt chân phải.+thương tật chân Trái .) Tiền Giang

3-NQ Trần Thanh Nhàn, sq NQ/561.113. CK/G̣ Công ,(cụt chân Phải, thương tật chân trái) Tiền Giang

*Nhận tiền: Ngày 4 tháng 12 năm 2017

-Ông bà Luật sư Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

(Để hồi hướng công đức cố Bác sĩ Trương Ngọc Tích đă qui tiên ngày 23 tháng 11 năm 2017)

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, chúng tôi đă gửi cho 15 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 15 TPB = $1,530.00

Qũy c̣n: $1,615.00 - $1,530.00 = $85.00

Danh sách 15 HS/TPB đă nhận tiền LS Tráng, ngày 7 tháng 12 năm 2017

1. HS1 Lê Ngọc Điền,  sq: 46/229.214  Đ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc (mù 2 mắt),  An Giang

2. TS/ĐPQ Phan Lư,  sq: 38/408.560  ĐVIQT  (cụt 2 chân)  Quảng Ngăi

3. B2/ĐPQ    văn Tân, sq: 53/564.779 ĐĐ4/TĐ329/Hậu Ng. (gẫy chân P. tay P.+bể sọ+…), Tây Ninh

4. TĐT/NQ Nguyễn văn Ty,  sq: NQ/349.102 CK Củ Chi/TK Hậu Nghĩa (cụt 2 tay) Củ Chi, Saigon 

5. HS Phạm văn Bê,  sq: 43/220.775 ĐĐ688/ ĐPQ (mù 2 mắt +…)  ,  Tây Ninh

6. Th/úy Vơ Hưng Việt, vợ tên Trần Kiêm Danh  sq: 68/142.781 ĐV4QT KBC 4685 (TĐ 73/PB) (mổ bụng cắt Lá Lách+Gan+Bao tử+ Tâm Thần+bại liệt)  Saigon

7. B2 Bùi văn Oanh,  sq: 74/765.992  TĐ/322 ĐPQ  (cụt chân T.+gẫy xương đùi P.)  Saigon  

8. HS  Đỗ Vĩnh Sang,  sq: 69/145.292  DD54/TD5/ND/ KBC 4709    (hư mắt T. + nội tạng), Sài G̣n

9. HS Phan văn Đảo,  sq: 60/175.359  SĐ18/BỘ BINH.(cụt chân phải + 2 mắt mờ),  Long An

10. Tr/úy Nguyễn Hữu Cảnh,  sq: 64/417.635 TrĐ40/SĐ22/BB  (chân tay co rút), Phú Yên

11. TĐT/NQ Phạm văn Cu, sq: NQ/342.801 TTQTTU  (cụt bàn tay+mù mắt P…), Long An

12. NQ Nguyễn văn Dang,  sq: NQ/344.669  TTQT/TU  (mù 2 mắt)  Cần Giuộc

13. C/ÚY Lương Lọng, sq: 74/424.775. ĐĐ151/ĐPQ,(tay P.+chân P., Bị thương co rút), Khánh Ḥa.

14. HS/ĐPQ Trần văn Đặng, sq: 42/311.347. ĐĐ/112/ĐPQ. (cụt chân Trái+ nội tạng), Tiền Giang

15. B2 Dương văn Giác, sq: 55/841.353. TĐ/516/ĐPQ. (cụt chân trái+…. ), Tiền Giang 

 

Nhận tiền: ngày 17 tháng 12 năm 2017

-Ông bà Bửu Điền – Lệ Thanh: $204.00

Qũy c̣n: $85.00 (tồn qũy) + $204.00 = $289.00

Ngày 23 tháng 12 năm 2017 chúng tôi đă gửi cho 2 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 2 TPB = $204.00

Qũy c̣n: $289.00 - $204.00 = $85.00

 

Danh Sách 2 TPB đă nhận tiền của Ô. Bà Bửu Điền – Lệ Thanh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

1. Th/úy Nguyễn Thành Thanh, sq: 74/216.113. ĐĐ3/TĐ113/ĐPQ  (cụt 2 chân)  TT-Huế 

2.Ch/úy Nguyễn Đơn, sq: 74/216.173.  ĐĐ4/TĐ466/ĐPQ/TK Vĩnh Long  (cụt 2 chân) TT-Huế 

 

     *Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)