Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 – Qũy c̣n: $00.00

(Xây Dựng – Năm Thứ 35 – Số 886 – phát hành ngày 31-3-2018 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

                                                  *Nhận tiền: Ngày 28 tháng 11 năm 2017

-Cụ bà Oanh Thái: $306.00

Qũy c̣n: $85.00 (tồn qũy) + $306.00 = $391.00

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, chúng tôi đă gửi cho 3 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 3 TPB = $306.00

Qũy c̣n: $391.00 - $306.00 = $85.00

Danh sách 3 TPB đă nhận tiền của cụ bà Oanh Thái ngày 29-11-2017

1- HS Nguyễn văn Tuân, sq 49/347.248.ĐĐ4/TĐ882/ĐPQ,TK/G̣ Công. (cụt chân Trái+..) Tiền Giang

2- B2 Hùynh văn Long, sq 72/007,129.SĐ7BB.(cụt chân phải.+thương tật chân Trái .) Tiền Giang

3-NQ Trần Thanh Nhàn, sq NQ/561.113. CK/G̣ Công ,(cụt chân Phải, thương tật chân trái) Tiền Giang

*Nhận tiền: Ngày 4 tháng 12 năm 2017

-Ông bà Luật sư Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

(Để hồi hướng công đức cố Bác sĩ Trương Ngọc Tích đă qui tiên ngày 23 tháng 11 năm 2017)

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, chúng tôi đă gửi cho 15 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 15 TPB = $1,530.00

Qũy c̣n: $1,615.00 - $1,530.00 = $85.00

Danh sách 15 HS/TPB đă nhận tiền LS Tráng, ngày 7 tháng 12 năm 2017

1. HS1 Lê Ngọc Điền,  sq: 46/229.214  Đ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc (mù 2 mắt),  An Giang

2. TS/ĐPQ Phan Lư,  sq: 38/408.560  ĐVIQT  (cụt 2 chân)  Quảng Ngăi

3. B2/ĐPQ    văn Tân, sq: 53/564.779 ĐĐ4/TĐ329/Hậu Ng. (gẫy chân P. tay P.+bể sọ+…), Tây Ninh

4. TĐT/NQ Nguyễn văn Ty,  sq: NQ/349.102 CK Củ Chi/TK Hậu Nghĩa (cụt 2 tay) Củ Chi, Saigon 

5. HS Phạm văn Bê,  sq: 43/220.775 ĐĐ688/ ĐPQ (mù 2 mắt +…)  ,  Tây Ninh

6. Th/úy Vơ Hưng Việt, vợ tên Trần Kiêm Danh sq: 68/142.781 ĐV4QT KBC 4685 (TĐ 73/PB) (mổ bụng cắt Lá Lách+Gan+Bao tử+ Tâm Thần+bại liệt)  Saigon

7. B2 Bùi văn Oanh, sq: 74/765.992  /322 ĐPQ  (cụt chân T.+gẫy xương đùi P.)  Saigon  

8. HS  Đỗ Vĩnh Sang, sq: 69/145.292  DD54/TD5/ND/ KBC 4709    (hư mắt T. + nội tạng), Sài G̣n

9. HS Phan văn Đảo, sq: 60/175.359  SĐ18/BỘ BINH.(cụt chân phải + 2 mắt mờ),  Long An

10. Tr/úy Nguyễn Hữu Cảnh,  sq: 64/417.635 TrĐ40/SĐ22/BB  (chân tay co rút), Phú Yên

11. TĐT/NQ Phạm văn Cu, sq: NQ/342.801 TTQTTU  (cụt bàn tay+mù mắt P…), Long An

12. NQ Nguyễn văn Dang, sq: NQ/344.669  TTQT/TU  (mù 2 mắt)  Cần Giuộc

13. C/ÚY Lương Lọng, sq: 74/424.775. ĐĐ151/ĐPQ,(tay P.+chân P., Bị thương co rút), Khánh Ḥa.

14. HS/ĐPQ Trần văn Đặng, sq: 42/311.347. ĐĐ/112/ĐPQ. (cụt chân Trái+ nội tạng), Tiền Giang

15. B2 Dương văn Giác, sq: 55/841.353. TĐ/516/ĐPQ. (cụt chân trái+…. ), Tiền Giang 

Nhận tiền: ngày 17 tháng 12 năm 2017

-Ông bà Bửu Điền – Lệ Thanh: $204.00

Qũy c̣n: $85.00 (tồn qũy) + $204.00 = $289.00

Ngày 23 tháng 12 năm 2017 chúng tôi đă gửi cho 2 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 2 TPB = $204.00

Qũy c̣n: $289.00 - $204.00 = $85.00

Danh Sách 2 TPB đă nhận tiền của Ô. Bà Bửu Điền – Lệ Thanh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

1. Th/úy Nguyễn Thành Thanh, sq: 74/216.113. ĐĐ3/TĐ113/ĐPQ  (cụt 2 chân)  TT-Huế 

2.Ch/úy Nguyễn Đơn, sq: 74/216.173.  ĐĐ4/TĐ466/ĐPQ/TK Vĩnh Long  (cụt 2 chân) TT-Huế 

                                                   *Nhận tiền: Ngày 11 tháng 1 năm 2018

- Một thân hữu (ẩn danh): $105.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: $714.00 gồm:

(Bà Vũ thị : $102.00, Bà Trần thị Phương Mai: $204.00

Anh Ngũ Duy Tân: $204.00, Bà qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00)

Tổng cộng: $105.00 + $714.00 = $819.00

Qũy c̣n: $85.00 (tồn qũy) + $819.00 = $904.00

*Nhận tiền: Ngày 18 tháng 1 năm 2018

Ông bà Luật Sư Phạm Thiên Tráng-Trương Minh Hằng: $1,530.00

(hồi hướng công đức 49 ngày cho cố BS Trương Ngọc Tích)

Qũy c̣n: $904.00 (tồn qũy)  + $1,530.00 = $2,434.00

Ngày 20 tháng 1 năm 2018 chúng tôi đă gửi cho 23 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 23 TPB = $2,346.00

Qũy c̣n: $2,434.00 - $2,346.00 = $88.00

     Danh sách 23 TPB đă nhận tiền ngày 20 tháng 1 năm 2018

1. HS Nguyễn văn Sương,  sq: 67/194.598  ĐĐ3 TĐ 35 BĐQ (Liệt nửa người) , G̣ Vấp

2. NQ Nguyễn văn Nô,  sq: 55/M06.159  TK/Vĩnh Long  (Cụt 2 chân), Vĩnh Long

3. B1 Nguyễn văn Tư, sq: 69/120.383 TĐ33/LĐ5BĐQ (Mù 2 mắt+bể bụng+gẫy xương ống quyển).G̣ Công  

4. B2 Nguyễn Tăng, sq: 76/210.356  TĐ21/BĐQ  (Cụt 2 chân), Đồng Nai

5. B2 Vơ Hay,  sq: 54/808.225  ĐĐ4/142/ĐPQ  (Cụt 2 chân) Tỉnh Quảng Nam

6. HS Đinh Thu, sq: 54/212.556  ĐĐ 4/3/TĐ3/TrĐ 51/BB (Cụt 2 chân), Quảng Nam

7. TĐT/NQ Nguyễn Đức Minh, sq: NQ/316.620 Tiểu Khu Biên Ḥa  (Mù 2 mắt),  Đồng Nai

8. Tr/úy  Đinh Xuân Khánh, sq: 60/003.815 TĐ1/16 SĐ9BB (Gẫy cổ chân T.+măt P+T. thị), Tiền Giang  

9. B1 Đào Vĩnh Kư, sq: 75/118.342  ĐĐTS/LĐ1/ND.  KBC 4276 (Cụt 2 tay + mù mắt T.), Sàig̣n 

10. NQ Nguyễn văn Quang, sq: NQ/927.064 KBC 4204 (Cụt 2 tay+mù 2 mắt +cụt chân T.) Tiền Giang

11. B2 Nguyễn Ngọc Đức, sq: 73/402.028 TĐ63/PB (Đui 2 mắt, cụt 2 tay). Bà Rịa, Vũng Tầu

12. HS/ĐPQ Nguyễn Hưũ Đốc, sq: 50/432.155  ĐV1/QT  (Mù 2 mắt),  Quảng Ngăi

13.TĐT Nguyễn văn Quan, sq: 76/129.212  1/2/57/SĐ3BB  (Cụt 2 chân + mù mắt Ph.), G̣ Vấp

14.Th/Úy Đặng văn Thành, sq: 73/147.084 TĐ338/ĐPQ.TK/HN(Cụt chân Trái+gẫy chân Ph..)Đồng Nai

15. TS Lê Hoàng Ngọc Sinh, sq: 73/134.715  TĐ11/ND,(Cụt chân trái +….) Tân Uyên

16. B1 Trần Kim Cẩn, sq: 75/126.209  TĐ7/ND  (Cụt chân T. + nội tạng), ĐắcLak

17.TS1 Bùi văn Tốt, sq: 71/504.305  Bộ Cựu Chiến Binh  (Cụt chân T.+….) . Kiên Giang

18. Tr/úy/ĐPQ Nguyễn văn Ba,  sq: 39/156.875  246/ĐPQ Hậu Nghĩa (cụt chân Tr. +…..). Vĩnh Long

19. B2 Nguyễn văn Cân,  sq: 50B/398.104 ĐĐ3/TĐ155/ĐPQ , (Cụt 2 chân),  Tiền Giang.

20. B1 Nguyễn Văn Thé, sq:75/117.568  SĐ25/BB, (Cụt chân T.+ tay trái+tàn phế chân phải), Sàig̣n

21. TS1 Lê Trọng Tựu, sq: 50/303146.  TĐ8/ND  (Bán thân bất tọai + mù mắt trái+), Vũng Tàu

22. B2 Nguyễn Lân, sq:53/783.840  TK Phước Tuy-KBC4204  (Đui mắt phải+mờ mắt trái), Vũng Tàu

23. HS Ngô Ngọc Thất, sq: 75/100.049  KBC4884,  (Cụt tay trái+….)    Huế - Thừa Thiên

*Nhận tiền: Ngày 26 tháng 1 năm 2018

- Ông bà Ph. T. Th: $2,040.00

Qũy c̣n: $88.00 (tồn qũy) + $2,040.00 = $2,128.00

Ngày 29 tháng 1 năm 2018 chúng tôi đă gửi cho 20 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 20 TPB = $2.040.00

Qũy c̣n: $2,128.00 - $2,040.00 = $88.00

Danh sách 20 TPB đă nhận tiền của Ô.Bà Ph.T.Th. ngày 29 tháng 1 năm 2018

1. B2 Nguyễn văn Tài, sq: 47/388.873,  KBC 4685, (Cụt 2 chân, thị lực kém), . Cần Thơ

2. HS Nguyễn Bửng.  sq:73/408.685  ĐĐ91/TĐ9/ND,  (Cụt 2 chân) , Khánh Ḥa

3. TS Phạm Hưng Thạnh,  sq: 63/500.692  SĐ21/BB, (Bại liệt tay Ph.+ đa thương tật). An Giang

4. Đại Úy Lê Minh Hiển,  sq: 38/145.266  TK/ Châu Đốc. (Cụt Chân Phải +...). An  Giang

5. HS Đào văn Hùng, sq: 64/146.451 TĐ2/46/SĐ25BB  (Mù mắt T. + bán thân bất tọai),SàiG̣n.

6. TS Lê Kỉnh, sq: 59/700.572  QYV/Nguyễn Huệ KBC 4375  (Bại liệt hạ chi), Phú Yên

7. B2 Nguyễn văn Ngoan, sq: 57/835.583  KBC 4204 (Chấn động tủy sống D10bại liệt 2 hạ chi), Saigon

8. B1 Mai Văn Túc,  sq: 73/204.361 S/Đ 1 BB.(cụt chân Tr + chân P. teo cơ), Qủang Trị.

9. B2 Nguyễn văn Thiệu, sq: 53/577.720 TĐ 58 BĐQ (Cụt chân trái+liệt chân Ph.+thị lực kém).Tiền Giang

10. HS Nguyễn văn Lẫm, sq:73/524.668  KBC 4685 (Cụt bàn chân Ph.+thương tật chân Tr. + nội tạng). Vĩnh Long

11. NQ Nguyễn văn Nhanh, sq:NQ/349.370 TK/Hậu Nghĩa (Cụt bàn chân Ph.+nội tạng) Củ Chi, SàiG̣n

12. B1 Phạm văn Lài,  sq:55/777.158  TĐ309/ĐPQ  (Cụt chân P.+thương tật chân Tr.+..) Đồng Nai

13. B1 Danh Hiền,  sq: 45/724.223  KBC 7618 (Cụt 2 chân, mù mắt Phai.), Kiên Giang

14. B2 Hoàng Văn Danh, sq: 75/123.433  ĐĐ1/ TĐ2/TrĐ49/SĐ25/BB (Mù mắt Trái+ cụt chân Tr.)

Huyện Hóc Môn,

15. HS Trần Đoan, sq: 54/697.465  T Đ 131 Địa Phương Quân.(Cụt 2 chân), QUẢNG NAM

16. B2  Trần Minh Thành,  sq: 41/468.882  ĐVI/QT  (Cụt 2 chân +) Quảng Ngăi

17. TS Nguyễn Thành Lâm,  sq: 75/128.064  TĐ443/ĐPQ. (Cụt 2 chân) . Sài G̣n

18. TS1 Nguyễn văn Lợi,  sq: 61/100.802  TĐ8/ND  (Cụt chân P.+mù mắt P.)  Cần Thơ

19. B2 Lê Quới Điểu, sq: 51/771.782  Trinh Sát TĐ303 KBC.4088, (bại liệt hạ chi )Tỉnh Long An.

20. HS Triệu văn Thiên, sq: 72/100.571 SĐ25/BB cụt chân P.+ mắt Ph), Đồng Nai

*Nhận tiền: Ngày 29 tháng 1 năm 2018

                                                             - Cụ bà Oanh Thái: $102.00

                                            - Cụ bà qủa phụ Nguyễn văn Tịnh Chí: $102.00

                                                              - Bà Hạnh Hồ: $101.00

                                                          -Ông Đệ Nguyễn: $102.00

                                  Tổng cộng: $102.00 + $102.00 + $101.00 + $102.00 = $407.00

                                           Nhập qũy: $88.00 (tồn qũy) + $407.00 = $495.00

Ngày 22 tháng 2 năm 2018 chúng tôi đă gửi cho 4 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 4 TPB = $408.00

Qũy c̣n: $495.00 - $408.00 = $87.00

                                       Danh Sách 4 TPB đă nhận tiền ngày 22 tháng 2 năm 2018

1- HS Trần văn Bỉnh, sq: 51/421.515  TK/G̣ Công, (cụt 2 chân), Tiền Giang

2- CBXDNT Bùi Thị Lam Tiên, DB: 090.995 Tỉnh Đ̣an B́nh Thuận, (cụt 2 chân), B́nh Thuận

3- NQ Lê văn Hùynh, sq: NQ/701.622 KBC 4204,  (hư mắt T.+mắt P. mờ + mất 3 ngón tay P.) Long An 

4- B2 Nguyễn văn Ngôn, sq: 49/528.182 TK/G̣ Công, (cụt 2 chân+mù mắt Phải), Tiền Giang

*Nhận tiền: Ngày 25 tháng 2 năm 2018

-Ông bà Nguyễn Xuân Thắng: $102.00

Nhập qũy: $87.00 (tồn qũy) + $102.00 = $189.00

*Nhận tiền: Ngày 7 tháng 3 năm 2018

-Luật Sư Phạm Thiên Tráng & bà Trương Minh Hằng: $320.00

(để hồi hướng công đức cho hương linh cố Bác Sĩ Trương Ngọc Tích)

-Hoa Lư Trần Trí Hoàng: $102.00

Nhập qũy: $189.00 (tồn qũy) + $320.00 + $102.00 = $611.00

Ngày 8 tháng 3 năm 2018 chúng tôi đă gửi cho 5 TPB mỗi anh $102.00

$102.00 x 5 TPB = $510.00

 

Danh Sách 5 TPB đă nhận tiền ngày 8 tháng 3 năm 2018

1/ NQ Vơ Văn Toản, SQ:NQ/477.349 (CK/Tri Nhơn/Kiến Tường), cụt 2 chân, Long An

2/ TĐT/NQ Trần Vàng, SQ:NQ/132.420(CK Quế Sơn), cụt 2 chân+tay trái+mù mắt trái. Quảng Nam

3/ HS1 Nguyễn Ngọc Thịnh, SQ:73/204.196 (TĐ39/BĐQ), mù 2 mắt. B́nh Định

4/ HS Nguyễn Văn Xê, SQ:70/115.543 (TĐ/301/ĐPQ),  mù 2 mắt+cụt 2 tay.. Đồng Nai

5/ B2 Nguyễn Văn Hóa, SQ:51/734.869 (ĐĐ967/TK/Ba Xuyên),  mù 2 mắt+cụt 2 tay. Sóc Trăng

Qũy c̣n: $611.00 - $510.00 = $101.00 (tồn qũy)

 

*Nhận tiền: Ngày 22 tháng 3 năm 2018

-Gia đ́nh Hưng Trần $204.00

Nhập qũy: $101.00 (tồn qũy) + $204.00 = $305.00

Ngày 23 tháng 3 năm 2018 chúng tôi đă gửi cho 3 TPB mỗi anh $102.00

$102.00 x 3 TPB = $306.00

Qũy c̣n: $305.00 - $306.00 = -$1.00

 

Danh Sách 3 TPB đă nhận tiền ngày 22 tháng 3 năm 2018

1/HS Nguyễn Văn Tính, SQ:76/507.601 (SĐ9/BB)  cụt tay trái và mù mắt phải - Vĩnh Long

2/NQ Nguyễn Văn Hảo, SQ:NQ/202.944 (CK An Túc)  mù 2 mắt + găy đùi trái -An Khê – Gia Lai

3/B1 Lương Văn Được, SQ:55/737.343 (TĐ419/ĐPQ)  cụt 2 tay + mù mắt phải – An Giang

 

*Nhận tiền: Ngày 24 tháng 3 năm 2018

Bà Trần thị Thu Cúc: $2,040.00

(để hồi hướng công đức cho hương linh Cụ Bà Lê thị Tăng)

Nhập qũy: $2,040.00 = $2,040.00

Ngày 25 tháng 3 năm 2018 chúng tôi đă gửi cho 20 TPB mỗi anh $102.00

$102.00 x 21 TPB = $2,040.00

Qũy c̣n: $2,040.00 - $2,040.00 = $00

(Danh sách 20 TPB nhận tiền sẽ được báo cáo trên Tạp Chí Xây Dựng số 887 phát hành ngày

14-4-2018 – sau khi chúng tôi nhận được giấy hồi báo nhận tiền của các TPB thụ hưởng)

     

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (cứu xét hồ sơ, quyết định)

 

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng và chị Hoàng minh Thúy,

 Thưa quư Anh Chị,

 Tổng kết kể từ đầu năm 2017 cho đến cuối tháng 12 năm 2017 (Đinh Dậu), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 24 đợt gồm tất cả là 244 hồ sơ (ít hơn năm 2016 -7 HS) Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Mậu Tuất chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc quư anh, chị cùng quư quyến,vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thân,

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2016 tổng cộng có 57 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời.

Năm 2017 thêm 11 TPB/QLVNCH qua đời. Tổng cộng 68TPB